بابک ارجمندی | Babak Arjomandi

بابک ارجمندی | Babak Arjomandi
بابک ارجمندی | Babak Arjomandi
وب سایت بابک ارجمندی
babakarjomandi.comTAGSمهندس ارشد نرم افزارطراح راهکارهای نرم افزاریتهیه کننده محتواهای دیجیتالیبابک ارجمندیBabak ArjomandiSenior Software EngineerSolutions ArchitectDigital Content Producer332 Viewed